COMUNICAT DE PRESĂ

11 iulie 2022

Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România (Beneficiar), în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova, implementează proiectul “ENTER – Acces pe piața muncii pentru tinerii NEETs din Regiunea Sud-Muntenia” (cod Mysmis 153784) în perioada 28 Iunie 2022 – 27 Decembrie 2023 (18 luni).

Proiectul are o valoare totală de 4,942,350.77 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 4,546,962.70  lei) și este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod apel: POCU/991/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2, Componenta 1: Viitor pentru tinerii NEETs I, Axa prioritară: Inițiativa locuri de muncă pentru tineri.

Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea accesului unui număr de 378 de tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare din Regiunea Sud Muntenia, la măsuri și intervenții integrate și personalizate de ocupare, în vederea dobândirii unor noi cunoștinte, competențe și aptitudini de muncă, având ca scop creșterea gradului de ocupare a acestora.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

 1. Identificarea tinerilor NEETs din regiunea de dezvoltare Sud Muntenia prin implementarea unei campanii de informare și promovare pentru direcționarea acestora către SPO în vederea înregistrării și profilării sau pentru selectarea și integrarea lor în grupul țintă al proiectului (ulterior înregistrării și profilării acestora de catre SPO).
 2. Îmbunătățirea nivelului de competențe pentru minim 182 de tineri NEETs (cu nivel de ocupabilitate B, C și D) prin implementarea de programe de formare profesională a adultilor – cursuri de specializare și calificare nivel 2.
 3. Promovarea unei ocupări sustenabile prin sprijinirea a 84 de tineri NEETs someri (cu nivel de ocupabilitate A) în vederea dezvoltării de afaceri pe cont propriu, în scopul creșterii ocupării tinerilor NEETs șomeri prin implementarea de programe de formare antreprenorială, analiză și selectarea planurilor de afaceri viabile, acordarea de suport și de subvenții pentru înființarea a 9 întreprinderi.
 4. Îmbunătățirea capacității de ocupare și însușirea abilităților necesare integrării pe piața muncii pentru 378 de tineri NEETs, prin furnizarea de servicii de medierea muncii pentru inserția pe piața muncii și prin organizarea a 2 burse de locuri de muncă.

Grupul țintă al proiectului va fi format din minim 378 tineri NEETs. Pentru a se încadra în proiect, aceștia trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate:

– Să fie tineri NEETs cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani;

– Să fie înregistrați și profilați de SPO;

– Să aibă domiciliul sau reședința în regiunea de dezvoltare vizată de proiect: regiunea Sud-Muntenia (județele Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Călărași).

Din cei minim 378 membri ai GT:

– peste 10% vor fi NEETs de etnie romă (minim 38 de persoane);

– peste 20% vor fi NEETs cu domiciliul sau reședința în mediul rural (minim 76 de persoane);

– peste 30% din GT (minim 114 persoane) va fi reprezentat de tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv „greu ocupabil” și „foarte greu ocupabil”;

– minim 40% din GT vor fi femei (152 persoane).

Principalele activități ale proiectului:

 • Campanie de informare și promovare pentru identificarea persoanelor cu vârsta între 16 si 29 de ani din regiunea Sud-Muntenia care nu sunt ocupate și nu urmeaza nicio formă de educație sau formare, în vederea direcționării acestora către SPO pentru înregistrarea și profilarea lor (în cazul în care nu sunt deja înregistrați și profilați).
 • Furnizarea de programe de formare profesională (13 de stagii de curs tip specializare și calificare nivel 2, certificate ANC). Din cei minim 182 tineri NEETs din grupul țintă al proiectului, cu nivelurile de ocupabilitate B, C și D, respectiv “mediu ocupabil”, “greu ocupabil” și “foarte greu ocupabil”, participanți la programele de formare, minim 164 de (peste 90% din participanții la cursuri) vor fi certificati și vor obține diplomă recunoscută de ANC.
 • Susținerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont propriu. În cadrul proiectului se vor implementa 6 sesiuni de cursuri de dobândire a competențelor antreprenoriale la care vor participa minim 84 de membri ai grupului țintă cu nivel de ocupabilitate A “ușor ocupabil”. În urma implementării unei competiții de planuri de afaceri, vor fi aprobate 9 planuri de afaceri pentru primirea de ajutor de minimis și se vor înființa 9 întreprinderi noi create de membri ai grupului țintă ce vor primi subvenții în valoare de maxim 25.000 euro/ plan de afaceri (cu obligativitatea creării a minim 1 loc de muncă/firmă). Activitatea firmelor înființate va fi monitorizată de experți din cadrul proiectului pe o perioadă de 12 luni de implementare a planurilor de afaceri.
 • Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă. Toți tinerii NEETs înscriși în cadrul proiectului vor beneficia de servicii de mediere a muncii furnizate de partenerul AJOFM Prahova. Totodată, în cadrul proiectului se vor organiza 2 burse de locuri de muncă și se va realiza o analiză privind oportunitățile de angajare și cerințele angajatorilor la nivel regional.

Principalele rezultate asumate prin acest proiect sunt:

 • 1 Campanie de publicitate implementată la nivel regional, cu impact asupra 20.000 de persoane
 • Minim 20.000 de persoane informate și conștientizate în urma implementării campaniei de informare si promovare
 • Minim 378 tineri NEETs șomeri înscriși în proiect
 • 13 de stagii de curs tip specializare și calificare nivel 2 implementate (2 stagii de curs de calificare nivel 2 “Frizer”, 2 stagii de curs de calificare nivel 2 “Manichiurist-pedichiurist”, 4 stagii de curs de specializare “Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere”, 1 stagiu de curs de calificare nivel 2 “Brutar”, 1 stagiu de curs de calificare nivel 2 “Lucrător în comerț”, 1 stagiu de curs de calificare nivel 2 “Operator introducere, validare și prelucrare date”, 1 stagiu de curs de calificare nivel 2 “Cameristă”, 1 stagiu de curs de calificare nivel 2 “Lucrător finisor pentru construcții”)
 • Minim 182 tineri NEETs din GT participanți la stagi de curs tip specializare și calificare nivel 2, din care minim 164 (peste 90% participanți) vor fi certificați și vor obține diplomă ANC
 • 6 sesiuni de cursuri de dobândire a competențelor antreprenoriale: minim 84 tineri NEETs din GT participanți, din care minim 76 (peste 90%) certificați ANC
 • 1 competiție de planuri de afaceri, 9 planuri de afaceri selectate în vederea acordării de ajutor de minimis, 9 întreprinderi înființate și monitorizate ce obțin ajutor de minimis, 9 locuri de muncă nou create
 • 378 tineri NEETs din GT beneficiari de servicii de mediere a muncii, din care minim 163 de persoane vor obține un loc de muncă în termen de șase luni de la încetarea calității de participant.

DESCARCĂ – COMUNICAT DE PRESĂ

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Pentru informații suplimentare referitoare la proiect, vă rugăm să utilizați următoarele date de contact:

Stefan Noel Constantin – Coordonator informare

Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România

https://www.ptir.ro/

Adresa: Str. Spătarului, nr. 30, Sector 2, București

Tel: +40 318 241 592; +40 318 241 593

Fax: +40 318 241 593

E-mail: office@ptir.ro