DIGIL@B+

ID-ul proiectului (acordat de instituția finanțatoare): 142999
Perioada de implementare: Octombrie 2022 – Decembrie 2023 (15 luni)
Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant/partener): Solicitant
Obiectivul proiectului: Obiectivul general al proiectului îl reprezintă promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă din regiunile Sud Vest, Vest, Nord Vest și Centru prin oferirea de cursuri de dezvoltare a competențelor digitale catre 320 de angajați și sprijinirea întreprinderilor în elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor, în vederea îmbunătățirii nivelului de cunoștinte/ competente/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor
Valoarea totală a proiectului: 4.517.590,07 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 3.839.951,56 lei)
Beneficiar: Asociația Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România
Partener: Blocul Național Sindical 

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă. Se va pune accent pe faptul că amplificarea competitivității firmei este direct proporțională cu numărul de angajați care beneficiază de programe de formare. Campania se va desfășura pe 3 direcții care vor asigura șanse egale de participare la proiect pentru persoanele din toate județele regiunilor Sud Vest, Vest, Nord Vest și Centru, indiferent de gen naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau credință, handicap, vârstă, mediu de proveniență sau orice alt criteriu discriminatoriu.

2. Dezvoltarea competențelor digitale pentru 320 de angajați care provin din cel puțin 32 de IMM-uri și alte întreprinderi din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI din regiunile SV, V, NV și C prin participarea la programe de FPC în domeniul alfabetizării digitale și pentru dobândirea competențelor avansate în domeniul TIC. Participarea la astfel de acțiuni formative are o valoare adaugată semnificativă, reprezentând o oportunitate reală de adaptare a angajaților la realitatea economică actuală, în care digitalizarea deține un rol esențial.

3. Susținerea a cel puțin 32 de IMM-uri din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI în vederea elaborării și introducerii unui program de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informațiilor și comunicațiilor, care să permită valorificarea potențialului de digitalizare a întreprinderilor și a perspectivelor de dezvoltare a acestora prin introducerea și integrarea tehnologiei digitale și determinarea pe această bază a necesarului de formare profesională în domeniul TIC. La finalul acestei activități, cel putin 3 IMMuri vor avea introduse programe de învățare la locul de muncă, dar nu mai târziu de 6 luni după finalizarea sprijinului.

Principalele activități ale proiectului:

 1. Campania de conștientizare a angajatorilor va viza angajatorii din regiunile de dezvoltare Centru, Nord-Vest, Vest si Sud-Vest care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI și va avea ca principal obiectiv conștientizarea acestor angajatori privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă, punând accent în special pe necesitatea dezvoltării competențelor digitale ale angajaților. Campania se va desfășura pe 3 direcții diferite:
  • Realizarea și diseminarea de către Experții informare a unor materiale electronice de informare, contactarea directă a angajatorilor, pe telefon, email sau în cadrul întâlnirilor fizice și încheierea de parteneriate cu aceștia și alți stakeholderi relevanți pentru domeniul proiectului. Experții informare vor realiza baze de date cu angajatori care activează în sectoare economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI în cele 4 regiuni de referință a proiectului. În cadrul activității se vor semna minim 10 protocoale de colaborare cu stakeholderi relevanți în vederea susținerii proiectului pe tot parcursul implementării sale și mai ales pentru asigurarea sustenabilității prin continuarea și replicarea rezultatelor/efectelor proiectului și după finalizarea acestuia (protocoalele vor rămâne valabile încă cel puțin 6 luni de la finalizarea implementării proiectului).
  • Organizarea și derularea unei campanii de publicitate online, la nivelul regiunilor de implementare a proiectului. Campania va fi externalizată și va consta într-o campanie Pay Per Click pe minim un site de socializare, publicarea de articole, de bannere și comunicate online pe website-uri relevante, direct e-mail, transmiterea de comunicate de presă către o baza de date cu minim 300 de jurnaliști din presa națională și locală etc.
  • Organizarea a 4 evenimente regionale Tech Day la care vor fi invitați stakeholderi relevanți pentru obiectivele proiectului. În cadrul evenimentelor vor fi prezentate beneficiile învățării pe tot parcursul vieții, ale dezvoltării competențelor digitale în rândul angajaților, vor fi prezentate exemple de bune practici în domeniul digitalizării.
 2. Organizarea și derularea de programe de formare profesională: 16 stagii de curs de competențe digitale, din care: 8 stagii de curs de specializare implementate de către PTIR; 8 stagii de curs de alfabetizare digitală implementate de către BNS. Fiecare stagiu de curs va avea o durată de 80 de ore, având o componentă teoretică și una practică.
 3. Sprijinirea întreprinderilor care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și in unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă.

Grupul țintă al proiectului:

În cadrul prezentului proiect, grupul țintă va fi compus din minim 320 angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) ce provin din întreprinderi care își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, din cele 4 regiuni de implementare a proiectului (minim 32 de IMM-uri de proveniență a grupului țintă).

Principalele rezultate preconizate ale proiectului:

 • 1 campanie de conștientizare a angajatorilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificat conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă, prin implementarea căreia minim 50.000 de persoane vor fi conștientizate
 • 4 evenimente regionale, cu minim 50 de participanți la fiecare dintre acestea
 • 10 protocoale de colaborare semnate între PTIR și stakeholderi relevanți
 • 320 persoane selectate în vederea participării la programele de formare profesională din cadrul proiectului
 • 16 sesiuni de cursuri de formare profesională implementate în cadrul proiectului, în domeniul digitalizării (8 stagii de curs de specializare „Competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” și 8 stagii de curs de alfabetizare digitală tip inițiere “Operator introducere, validare și prelucrare date”)
 • 160 de persoane participante la programele de specializare „Competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere”, care vor dezvolta competente digitale avansate
 • 160 de persoane participante la programele de alfabetizare digitală tip inițiere “Operator introducere, validare și prelucrare date”, care vor beneficia de dezvoltarea abilităților digitale de bază
 • Minim 292 persoane (peste 91% din cei 320 de partcipanți la cursuri) vor fi certificati și vor obține diplomă
 • minim 32 de IMM-uri cu activitate într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sprijinite pentru participarea angajaților la programe de formare profesională
 • minim 32 de IMM-uri spriiinite in vederea elaborarii unor programe de invatare la locul de munca în domeniul alfabetizarii digitale si tehnologiei informatiei si comunicatiilor
 • minim 3 întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor la 6 luni după finalizarea sprijinului

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.